×

Oval Energy, S.L., responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’internet el present document amb l’objectiu de complir les obligacions establertes en el Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altre normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació regulat en l’art. 10 LSSICE, a continuació, s’indiquen les dades necessàries del titular de la pàgina web:

L’empresa que gestiona els serveis i el domini web es Oval Energy, S.L. amb NIF B65833733, amb domicili social a aquests efectes en l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat nº113, local 1, 08024 Barcelona, telèfon 937070853, direcció de correu electrònic de contacte info@ovalenergy.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43268, Foli 96, Fulla 422125.

USUARIS

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i como a tal, mitjançant aquest accés, es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altre disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se d’aquesta manera a fer un us correcta del lloc web. L’usuari respondrà davant d’Oval Energy, S.L. o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

MODIFICACIONS

Oval Energy, S.L. es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts como els serveis prestats mitjançant el portal, sense que existeixi obligació d’un preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent como suficient amb la seva publicació en el lloc web el prestador.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en que l’usuari està connectat al lloc web o algun dels serveis que aquest proporciona. D’aquesta manera, l’usuari en cada ocasió que pretengui fer us del portal, ha de llegir detingudament aquest Avis Legal, ja que el mateix i les seves respectives condicions d’us, poden veure´s alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les citades modificacions variarà en funció de la seva exposició i es mantindran mentre estiguin degudament publicitades i fins que siguin substituïdes per altres.

CONDICIONS D’US DEL LLOC WEB

Les presents condicions d’us i navegació tenen com finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, Oval Energy, S.L. com prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i frueixen del servei ofert.

Ovalenergy.com proporciona l’accés lliure i gratuït a una gran quantitat d’informació, serveis i dades (d’ara en endavant “els continguts”) la propietat dels quals pertany a Oval Energy, S.L. o als seus llicenciats als que l’usuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la llei i les presents condicions, responsabilitat que es fa extensiva al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre suposa el compliment del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arrel d’aquest, pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi a Oval Energy, S.L. o a tercers per la informació facilitada.

L’usuari es compromet expressament a fer un adequat us dels continguts i serveis (per exemple, serveis de chat, fòrums de discussió, grups de noticies...) que Ovalenergy.com ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no usar-los per:

• Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans, o en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

• Introduir intencionalment a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics d’Oval Energy, S.L. creadora de la pàgina web o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés a altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics mitjançant els quals Oval Energy, S.L. presta els seus serveis.

• Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’Oval Energy, S.L. o de tercers i en el seu cas, extraure informació.

• Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

• Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diversos serveis i continguts del lloc web.

• Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets d’explotació o que resulti legalment permès.

• Obtenir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb la finalitat de venta o altre de naturalesa comercial sense que hi hagi una prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (avis legal, política de privacitat, política de cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part d’Oval Energy, S.L. a les autoritats pertinents, comprometent-se a cooperar amb les mateixes. En tal cas, l’usuari respondrà davant d’Oval Energy, S.L. o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Oval Energy, S.L. no garanteix que la seva pàgina web compleixi total o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, obligant-se a assegurar de que tal accés i/o navegació compleixi amb la legislació local aplicable al cas.

Oval Energy, S.L. no es fa responsable de cap dany o perduda que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts d’aquesta pàgina o d’altres als que aquesta redireccioni.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Oval Energy, S.L. es consideren eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a Oval Energy, S.L. mitjançant:

a) Enviament per correu postal a la següent direcció: Avinguda Mare de Déu de Montserrat nº113, Local 1, 08024 Barcelona.

b) Comunicació mitjançant trucada telefònica al número de telèfon: 937070853

c) Enviament per correu electrònic a la següent direcció: info@ovalenergy.com

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari accepta usar aquest medi electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de manera electrònica compleix tots els requisits legals.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari conforme l’establert en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels drets digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per mes informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, es pot dirigir a la Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany a Oval Energy, S.L. sense que es pugi entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del estrictament necessari pel correcte us de la web, i amb independència de que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

De la mateixa manera, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web son propietat d’Oval Energy, S.L., sense que es pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació o cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol us no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a Oval Energy, S.L., adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, Oval Energy, S.L. no assumeix responsabilitat alguna respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

El lloc web d’Ovalenergy.com pot contenir enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, respecte als quals no exerceixi cap tipus de control. Per tant, un cop que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, ja que els altres llocs web als que l’usuari accedeix estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

Oval Energy, S.L. no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garantir la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud,

amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o hipervincles. De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs webs aliens no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada pel present lloc web es de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

Oval Energy, S.L. no se fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

• Errors o omissions en els continguts. Oval Energy, S.L. no garanteix que els continguts estiguin actualitzats permanentment, ni que manquin de qualsevol tipus d’error.

• Manca de disponibilitat del portal. Oval Energy, S.L. no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats en l’usuari com conseqüència de les errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.

• Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-los. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar previst de les eines adients que el protegeixin davant de programes informàtics nocius.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre Oval Energy, S.L., titular de la pàgina web, i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password